084 739 2418
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารและบทความ

ความเป็นมาของการปลูกแมคคาเดเมียในประเทศไทย

ความเป็นมาของการปลูกแมคคาเดเมียในประเทศไทย

แมคคาเดเมียเป็นพืชตระกูลนัท ที่มีความเคี้ยวมันรสชาติอร่อยกว่าในบรรดาถั่วทุกชนิด และมีประโยชน์ทางโภชนาการสูง

แหล่งกำเนิดมาจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นพืชเมืองกึ่งร้อนของออสเตรเลีย  แมคคาเดเมียเป็นต้นไม้ที่มีทรงพุ่งใหญ่มีอายุนับร้อยปี  และยังสร้างป่าสร้างสิ่งแวดล้อมช่วยฟื้นฟูรักษาต้นน้ำ

ด้วยพระมหากรุณาล้นเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้โปรดโครงการพระราชดำริปลูกพืชทดแทนฝิ่น และป่าเสื่อมโทรมให้กับชุมชนบ้านดอยช้าง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2528 โดยนำพืชแมคคาเดเมียจากต่างประเทศ มาส่งเสริมให้ชาวบ้านดอยช้างปลูก

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้าง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอยช้าง  ได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ทางกลุ่มทำหน้าที่รวบรวมวัตถุดิบแมคคาเดเมียจากเกษตรกร แปรรูป และจัดจำหน่าย สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปแมคคาเดเมียดอยช้าง สู่ บริษัท เลาปาง จำกัด

นโยบายของกลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ยั่งยืน  สร้างงาน  สร้างอาชีพที่มั่นคง ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น และยังได้สร้างผืนป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน